Voluspa #III – Tirovih prvih osam

Ovaj prevod je podeljen, i tako će biti objavljen, u devet delova prema runskom sistemu korišćenom u knjizi Magija i religija u drevnoj Skandinaviji (Sorcery and Religion in Ancient Scandinavia ) Varga Vikernesa, po kom svaka strofa odgovara određenoj runi, što radi lakšeg pamćenja, što radi simbolike koju strofe imaju pri iščitavanju pesme kao niza simbola o reinkarnaciji. Odgovarajuće rune biće navedene ispod svake strofe, sa kratkim opisom njihovog značenja i njihove povezanosti sa pesmom kao pričom o reinkarnaciji prema rečima V. Vikernesa iz navedene knjige. Ostale beleške su mešavina zaključaka iz raznih izvora, opšte kulture, i ličnih mišljenja, kao i poneke etimološke zanimljivosti.

NB: Sȃm prevod je samostalan i ne predstavlja direktan prevod Vikernesovog, ili bilo kog drugog, prevoda.

Prvi deo.

Drugi deo.

Ilustracija: Odin og Völven – Lorenz Frølich


15. Behu to Draupnir1, i Dolgtrasir2,
Har3, Haugspori4, Hlevang5, Gloin6,
Dori7, Ori8, Duf9, Andvari10,
Skirfir11, Virfir12, Skavid13, Ai14.

16. Alf15 i Ingvi16, Eikinskjaldi17,
Flajar18 i Frosti19, Fin20 i Ginar21;
Ostaće zapamćen dok je sveta i veka
Rodoslov Lofarov22, sad ispisan sav.

 

Tivaz (tīwaz/teiwaz) ᛏ – Tir, snop, zrak; predstavlja boga rata, pobedu, zvezdu vodilju i zrak koji blagosilja ljude.

Berko (berkanan) ᛒ – breza; predstavlja rast, obnovu, ponovno rođenje, plodnost.

Ove dve strofe vežu se za rune Tivaz (15) i Berko (15/16), kao i za Tira, bog rata, i boginju Jord, Zemlju.  Posle zimske kratkodnevnice dolazi Ragnarok, Sumrak Sila, kad bogovi, naoružani bakljama i užarenim ugljem, uz pomoć predaka, vilenjaka, idu u boj sa zlim duhovima, trolovima, zlim silama koje nanose štetu.

 

[Nastavak Voluspe]

17. Tri boga23 onda iz grupe otiđoše,
Moćni i milostivi Esiri, k jednoj kući;
Nađoše na tlu, slabašne i bez moći,
Aska i Emblu24 još bez sudbine tad.

18. Bez daha behu, i razuma,
Bez topline, glasa i lepote.
Dah im Odin dade, Henir25 razum,
Lodur26 toplinu i izgled zdrav.

 

Evaz (ehwaz) ᛖ – konj; predstavlja kretanje, konje, napredak, odanost, i nebeska tela na svom putu preko svoda.

Manaz (mannaz) ᛗ – čovek; predstavlja ljudski rod, ljudski duh, sposobnost pamćenja i mišljenja, znanje o ljudskoj prirodi.

Ove strofe vežu se za rune Evaz (17) i Manaz (18), kao i za Mesec (Mani) i Bora, Odinovog oca. Nakon Ragnaroka, bogovi i poraženi duhovi zime se vraćaju u grobnice, to jest zdenac mudrosti. Žrtvena stabla, jasen i brest, stoje nad grobnicama, a na njima je odeća onih koji su otišli u boj sa zlodusima. Oni koji su igrali uloge zimskih duhova (berserkeri), izgubili su u borbi svoje totemske životinje, tako što su bogovi (personifikacija šume, Vidar) skinuli sa njih krzna i izgazili ih, kako bi simbolično ubili duhove zime. Zbog ovoga oni više nisu imali dušu, oblik, boju, glas, krv… Sva energija im je bila u krznima, a sad u odeći koja visi na drveću nad grobnicom, i zbog toga, kao i zbog toga što su bili umorni, slabi i verovatno izubijani, delovali su poput beživotnih leševa. Oni u ulozi bogova bi ih odvukli do grobnica gde bi im, vraćajući im odeću, povratili život.

 

19. Znam jasen jedan, Igdrasil se zove,
Visoko drvo belim blatom mokro;
Odande dolazi rosa što se sliva u doline;
Zelen večno nad Urdinim zdencem27 stoji.

 

Laguz ᛚ – voda, jezero; predstavlja potoke, jezera, okean, plodnost.

Ova strofa veže se za Njorda, boga mora. Boginja/kraljica/žena zaliva žrtveno drvo, Heimdal, koje raste na grobnici. Zatim, ona uzima granu s jednog od Odinovih devet stabala, kleku ili jasen, i od nje pravi čarobni štap kojim čisti dom od duhova, koji bivaju izbačeni na dan Halbjorge,  „kamenog spasa”, natrag u grobnicu .

20. Odande dolaze tri mudre gospe28,
Iz zdenca pod drvetom:
Urd29 je jedna, Verdandi30 druga – one u drvo urezivahu –Skuld31treća.
One zakone sastaviše, živote podeliše,
Deci ljudskoj sudbije kroje.

 

Laguz ᛚ – voda, jezero; predstavlja potoke, jezera, okean, plodnost.

Ova strofa veže se za Njorda, boga mora. Sve proročice, mudre žene, okupljaju se kod grobnice, zdenca mudrosti (tamo gde more/reka zaborava izvire) da se takmiče za titulu kraljice. Takmičile bi se u tome koja je najbolje usavršila umetnost magije, a među njima je bila i stara kraljica.

21. Prvog se rata na zemlji sećam,
Kad Esiri Gulveigu32 kopljima izboše
I spališe u dvoru Harovom33;
Triput spaljena, triput vaskrsla,
Opet i opet, a i dalje je živa.

 

Ingvaz ᛜ ᛝ – Ingvi (Frej), prijatelj livade; predstavlja perfekciju, ljubav, sudbinu, želju, volju, kreativnost, plodnsot.

Ova strofa se veže za Freja. Proročica pamti, to jest zna, kako su nekad kralj i kraljica uzgajali žitarice i načinili polja (zlatnog konja) plodnim, što je preduslov da se postane kraljicom. Kraljica zabada svetu granu, čarobni štap, u zemlju mrtvih (Odinov dvor) kako bi je učinila plodnom. Zlatni konj – polja i plodovi – bi bio spaljivan (jer su takve metode koristili pri obradi zemlje) i ponovo obrađivan, to jest ponovo bi se rađao plod.

 

22. Heidom34 je zvaše kad je kuće obilazila,
Veštica proročica, s magijom35 vešta;
Čini bacaše gde god je mogla, čini lukave,
Među zlim ženama uvek dobrodošla.

 

Dagaz ᛞ – dan; predstavlja dan, napredak, plodnost, život, ciklus, perioda, opadanje, nadu.

Ova strofa se veže za runu Dagaz, boga Baldera, najsvetlijeg Odinovog sina, i boginju Idun, onu koja čuva zlatne jabuke večne mladosti. Kraljica koja bi pobedila u takmičenju bila bi svetla, bela, to jest prelepa. Dobro je poznavala magiju (medicinu) i bila bi voljena i dobrodošla kod onih koji su bolovali. Znala je mnogo više od drugih, i zato je i postala kraljicom.

23. Onda sve Sile otiđoše na stolice sudbe,
Sveti bogovi, da pregovaraju –
Hoće li i bogovi međ sobom počast odavati,
Il’ će na sve jednako obožavanje pasti.

 

Odal (ōþila/ōþala) ᛟ – nasledstvo, plemenitost, posed; predstavlja nasledstvo, drevne svojine, zakon, plemenitost, nasleđenja dobra, domovinu, porodicu, naciju, dobro porodično ime.

Ova strofa veže se za Asgard, dom bogova. Bogovi bi odlazili do humke i razmišljali o tome da li su izabrali dobru kraljicu i dobrog kralja. Ako jesu, godina će im biti dobra.

 


1Draupnir – onaj koji „kaplje” (prstenje)

2Dólgþrasir  – borbeni bes

3Hár – slepi, uzvišeni

4Haugspori – onaj koji ide po brdima

5Hlévangr – ledina u zavetrini; skriveni bol

6Glóinn – žeravica, blještavi

7Dori – dosadni, budalasti

8Ori – onaj koji besni

9Dúfr – ronilac

10Andvari – pažljivi, zaštitnik života

11Skirfir – pljuvač

12Virfir – onaj koji boji

13Skafiðr – dobro drvo

14Ai – pradeda

15Álfr – vilenjak

16Yngvi – Ingvi, Frej

17Eikinskjaldi – hrastoštit

18Fjalarr – špijun

19Frosti – mraz

20Finnr – lutalica, Finac

21Ginnarr – prevarant

22Lofar – vredan hvale

23 Tri boga su paralela trima div-gospama iz prethodnih stihova.

24 Ask (Aksr – Jasen) i Embla (Embla – Brest) su prvi ljudi, stvoreni od drveta nanetog na plažu. Simbolika iza njihovih imena krije se u tome da je vatra česta pravljena trljanjem štapa jasena o podlogu od bresta, što otkriva da je konotacija seksualna. Valja primetiti i da su im inicijali isto kao u Adama i Eve.

25 Hœnir – Moguć drugi naziv za Vilija, Odinovog brata. Henir po legendi kao taoc odlazi u dom Vanira kako bi se sklopio mir između njih i Esira.

26 Lóðurr – Retko gde se još pominje; moguć drugi naziv za Vea, Odinovog brata.

27 Urðarbrunnr – Zdenac povezan sa Nornama ispod Igdrasila, često predstavljen kao zdenac belog blata gde Norne obitavaju.

28 Tri mudre gospe su Norne (nornir), suđaje koje kroje sudbinu.

29 Urðr – sudbina.

30 Verðandi – ono što jeste; sadašnjost.

31 Skuld – budućnost.

32 Gullveig – Zlatno-piće; moćna volva, ponekad poistovećena sa Frejom.

33 Hár – Visoki, Uzvišeni; misli se na Odina koji ima imena koliko na zemlji ima naroda. Za neke od njih pogledati  pesmu „Grimnismal” (Grímnismál), strofa 54.

54. Sad se Odin zovem; pre tog bejah Ig (Strah);
A pre toga Tund (Gromovnik), Vak (Oprezni) i Skilfing (Onaj što se trese),
Vafud (Lutalica), Hroftatir (Mudrac), Gaut i Jalk (Štrojenje) kod bogova,
Ofnir (Podsticaj) i Svafnir (Donosilac snova), i sva su, mislim
Imena ova jedino moja.

34 Heiðr – Ime koje Gulveiga dobija nakon svog trećeg vaskrsnuća, kada postaje moćna volva. Ime znači svetlost.

35 Seiðr – Jedan od vidova magije; pogledati prvi deo prevoda za objašnjenje.

 

Advertisements

6 thoughts on “Voluspa #III – Tirovih prvih osam”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s